Prahistoria człowieka

WYMAGANIA
– pochodzenie człowieka
– ewolucja człowieka i jej etapy
– cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków człowiekowatych
– osiągnięcia człowieka pierwotnego
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: australopitek, homo sapiens, koczowniczy tryb życia
– wskazuje na mapie kolebkę ludzkości
3
– poprawnie posługuje się terminami: homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, ewolucja, paleolit
– wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka
– opisuje warunki życia ludzi w czasach prahistorycznych
– podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych
4
– określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka
– podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych i ich umiejętności
– wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego
5
– omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka
– wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody
– wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi
6
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć