Republika Rzymska

ZAGADNIENIA
– ustrój państwa rzymskiego
– urzędnicy rzymscy
– zasady funkcjonowania republiki
– rola plebejuszy w państwie rzymskim
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: republika, zgromadzenie ludowe, senat, konsul, pretor, cenzor, edyl, kwestor, trybun ludowy, veto
– omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu
3
– poprawnie posługuje się terminami: kolegialność, dyktator, liktor
– przedstawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej
– omawia zadania poszczególnych urzędników rzymskich
4
– wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską
5
– określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania
– podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu
6
– analizuje istotę republiki rzymskiej jako formy państwa
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć