Sejm i senat


• wyjaśnia terminy: immunitet, próg wyborczy, Zgromadzenie Narodowe, inicjatywa ustawodawcza, ordynacja wyborcza, wotum zaufania, wotum nieufności
• omawia funkcjonowanie polskiego parlamentu
• przedstawia kwestie związane z zasadami wyborczymi
• tłumaczy, na czym polega proces ustawodawczy
• wylicza uprawnienia sejmu i senatu w Polsce
• opisuje rolę parlamentu w koncepcji trójpodziału władzy
• określa funkcje sejmu i senatu
• wymienia warunki, które musi spełnić kandydat na posła lub senatora
• charakteryzuje poszczególne etapy procesu ustawodawczego
• przedstawia genezę polskiego parlamentaryzmu
• wymienia podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza
• opisuje, na czym polega praca parlamentarzysty
• ocenia pracę wybranego parlamentarzysty
• odszukuje w źródłach dodatkowe informacje na temat regulaminu pracy sejmu i senatu
• określa rolę Prezydenta RP i Trybunału Konstytucyjnego w procesie ustawodawczym
• aktywnie uczestniczy w symulacji procesu ustawodawczego
• interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP
Wirtualny spacer po Sejmie
Przeczytaj Jak powstaje ustawa?