Sprawdzian klasa 5 – Społeczeństwo średniowiecza

Poniżej podaję zagadnienia na sprawdzian z działu „Społeczeństwo średniowiecza”. Aby uzyskać pozytywną ocenę ze sprawdzianu uczeń:

1. System feudalny

Na maksymalnie czwórkę
– opisuje zależność między seniorem a wasalem
– omawia średniowieczną drabinę feudalną
– przedstawia, jak wyglądał hołd lenny
– wymienia i charakteryzuje poszczególne stany w społeczeństwie średniowiecznym
– posługuje się terminami: feudalizm, senior, wasal, lenno, hołd lenny, stan, przywilej, suzeren, duchowieństwo, chłopi, szlachta, mieszczaństwo

Na piątkę i szóstkę
– wyjaśnia, które stany były uprzywilejowane
– omawia różnice pomiędzy społeczeństwem stanowym a współczesnym

2. Epoka rycerzy

Na maksymalnie czwórkę
– charakteryzuje ideał rycerza średniowiecznego
– opisuje życie codzienne rycerstwa
– wyjaśnia, kto mógł zostać rycerzem
– przedstawia poszczególne etapy wychowania rycerskiego
– opisuje ceremonię pasowania na rycerza
– opisuje uzbrojenie rycerskie
– posługuje się terminami: rycerz, kodeks honorowy, paź, giermek, pasowanie, herb, kopia, ostrogi

Na piątkę i szóstkę
– przedstawia literackie ideały rycerskie: hrabiego Rolanda, króla Artura i rycerzy Okrągłego Stołu
– przedstawia historię najsłynniejszego polskiego rycerza – Zawiszy Czarnego z Garbowa

3. Średniowieczne miasto i wieś

Na maksymalnie czwórkę
– opisuje, gdzie i w jaki sposób tworzyły się miasta
– wyjaśnia, na czym polegały lokacje miast i wsi
– charakteryzuje główne zajęcia mieszkańców miast
– przedstawia organy samorządu miejskiego
– charakteryzuje różne grupy społeczne mieszczan
– opisuje życie i obowiązki ludności wiejskiej
– wyjaśnia, na czym polegała trójpolówka
– porównuje życie mieszkańców średniowiecznych miast i wsi
– posługuje się terminami: gród, osada targowa, lokacja, zasadźca, kupcy, rzemieślnicy, rynek, targi, wójt, burmistrz, rada miejska, ława miejska, ratusz, cech, sołtys, ława wiejska, trójpolówka, pług, radło, brona

Na piątkę i szóstkę
– znajduje i przedstawia informacje o założeniu własnej miejscowości
– opisuje wybrany średniowieczny zabytek mieszczański w Krakowie

4. Kościół w średniowieczu

Na maksymalnie czwórkę
– charakteryzuje stan duchowny w średniowieczu
– opisuje różne role, jakie duchowni pełnili w społeczeństwie średniowiecznym
– omawia życie w średniowiecznym klasztorze i jego organizację
– przedstawia najważniejsze zakony średniowieczne
– wyjaśnia wyrażenie: benedyktyńska praca
– omawia, czym zajmowali się kopiści
– charakteryzuje średniowieczne szkolnictwo
– porównuje szkolnictwo średniowieczne i współczesne
– posługuje się terminami: zakon, klasztor, opat, reguła zakonna, benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie, skryptoria, kopiści, asceza, benedyktyńska praca, uniwersytet
– przedstawia dokonania świętego Franciszka z Asyżu

Na piątkę i szóstkę
– znajduje i przedstawia informacje o najstarszych polskich kronikarzach – Gallu Anonimie i Wincentym Kadłubku

5. Sztuka średniowiecza

Na maksymalnie czwórkę
– wyjaśnia, czym była i jakie zadania spełniała Biblia pauperum
– charakteryzuje styl romański
– omawia cechy stylu gotyckiego
– porównuje styl gotycki i romański
– przedstawia przykłady rzeźby i malarstwa średniowiecznego
– omawia zabytki sztuki średniowiecznej w Polsce (np. z podręcznika)
– posługuje się terminami: Biblia pauperum, styl romański, styl gotycki, portal, sklepienie, witraże, łuki oporowe, apsyda, rozeta, przypory, miniatura, inicjał

Na piątkę i szóstkę
– znajduje i przedstawia informacje o średniowiecznych świątyniach w Krakowie oraz elementach ich wystroju