Sprowadzenie Krzyżaków do Polski


ZAGADNIENIA
– północno-wschodni sąsiedzi Polski w XIII w.: Prusowie i Jaćwingowie
– sprowadzenie Krzyżaków do Polski
– założenie i rozwój państwa zakonnego
– podbój i chrystianizacja Prus
– budowa Malborka
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

• prawidłowo posługuje się terminami: zakon krzyżacki, komtur, wielki mistrz
• podaje rok sprowadzenia Krzyżaków do Polski – 1226
• wskazuje na mapie tereny państwa krzyżackiego
• podaje podstawową przyczynę sprowadzenia Krzyżaków do Polski
• omawia rozwój terytorialny państwa zakonnego
• wymienia plemiona podbite przez Krzyżaków: Prusów i Jaćwingów
• podaje korzyści i zagrożenia wynikające z osiedlenia się Krzyżaków w Prusach
• wskazuje na mapie Malbork
• charakteryzuje postać Konrada Mazowieckiego
• przedstawia genezę powstania zakonu krzyżackiego
• wyjaśnia przyczyny sprowadzenia Krzyżaków do Polski
• wymienia przyczyny sukcesów militarnych i gospodarczych państwa krzyżackiego
• omawia okoliczności zajęcia przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego
• omawia etapy budowy państwa zakonnego
• charakteryzuje zamek w Malborku jako przykład średniowiecznej fortyfikacji
• wskazuje, jaki wpływ mieli krzyżacy na rozwój gospodarczy podbitych ziem polskich
• wyjaśnia znaczenie pojęcia komturia
• Dokonuje analizy i syntezy

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – WORD

LINKI
Krzyżacy. Powstanie, potęga, upadek.