Świat Hellenów

ZAGADNIENIA
– położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
– zajęcia Hellenów
– organizacja miast-państw
– kultura minojska i mykeńska
– czynniki jednoczące Greków
– kolonizacja grecka
NACOBEZU
2
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji
– poprawnie posługuje się terminami:
Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia
– lokalizuje na mapie Grecję
– opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji
3
– określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej
– poprawnie posługuje się terminami: kultura minojska, kultura mykeńska
– wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej
4
– wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków,
– a także na organizację państwowości greckiej
– opisuje wygląd greckiej polis
– wymienia przyczyny kolonizacji greckiej
5
– charakteryzuje kulturę minojską i mykeńską
– tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora
– przedstawia przebieg kolonizacji greckiej
6
– określa czynniki jednoczące Greków. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć