Upadek Cesarstwa Rzymskiego

ZAGADNIENIA
– kryzys cesarstwa rzymskiego
– podział cesarstwa
– wędrówka ludów
– Hunowie
– upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
NACOBEZU
2
– zna wydarzenia związane z datami: 395 r., 476 r.
– wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki
– poprawnie posługuje się terminami: wielka wędrówka ludów, barbarzyńcy
– wskazuje na mapie linię podziału cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią
– wymienia nazwy plemion barbarzyńskich atakujących cesarstwo
– lokalizuje na mapie tereny cesarstwa objęte wędrówką ludów
3
– zna wydarzenie związane z datą 451 r.
– wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Atylla Dioklecjan Odoaker, Romulus Augustulus
– poprawnie posługuje się terminami: Wandal, Hun
– określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego
4
– omawia sytuację w państwie rzymskim w III i IV w.
– wskazuje przejawy kryzysu w państwie rzymskim
– określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów
– opisuje tryb życia Hunów
– wyjaśnia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu
5
– charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza
– omawia symboliczne znaczenie daty 476 r.
6
– dokonuje oceny wpływu wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku cesarstwa
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć