W kraju Sumerów

WYMAGANIA
– położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii
– powstanie pierwszych państw
– organizacja państwa Sumerów
– osiągnięcia cywilizacji sumeryjskiej
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo
– lokalizuje na mapie Mezopotamię
– omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii
– wymienia osiągnięcia Sumerów
3
– podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej
– poprawnie posługuje się terminami: Żyzny Półksiężyc, król-kapłan, zikkurat
– określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii
– opisuje wygląd miast sumeryjskich
4
– charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii
5
– omawia organizację państwa Sumerów
– przedstawia związek między budową i utrzymaniem sieci irygacyjnej a powstaniem pierwszych państw
6
– wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne. Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć