Wielkie odkrycia geograficzne

Zagadnienia
• rozwój nauki i techniki w Europie w XV w.
• sytuacja gospodarcza i społeczna na kontynencie europejskim w XV w.
• utrudnienia w handlu z krajami Dalekiego Wschodu
• poszukiwanie morskiej drogi do Indii
• odkrycia żeglarzy portugalskich
• nawiązanie przez Europejczyków bezpośrednich kontaktów handlowych z Afryką i Indiami
• wyprawa Krzysztofa Kolumba i znaczenie odkrycia Ameryki
• wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła świata
• układ w Tordesillas
Wymagania
2
• podaje wydarzenia związane z latami:1492 r., 1498 r., 1519–22 r.
• wymienia nazwiska głównych odkrywców z XV i XVI w.
• wskazuje na mapie szlaki wypraw najważniejszych odkrywców – Krzysztofa Kolumba, Vasco da Gamy, Ferdynanda Magellana
3
• przedstawia dokonania postaci: Henryka Żeglarza, Bartłomieja Diaza, Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana
• poprawnie posługuje się terminami: astrolabium, karawela, kompas, busola
• wymienia co najmniej dwie przyczyny wielkich odkryć geograficznych
4
• opisuje przebieg wypraw wielkich odkrywców: Vasco da Gamy, Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana
• wyjaśnia, dlaczego Hiszpania i Portugalia miały największy udział w wielkich odkryciach geograficznych
• przedstawia dokonania postaci: Ameriga Vespucciego, Paola Toscanellego
• szczegółowo omawia przyczyny wielkich odkryć geograficznych
5
• omawia zasługi, jakie mieli dla rozwoju żeglarstwa Henryk Żeglarz, Ferdynand Aragoński i Izabela Kastylijska
• omawia postanowienia traktatu w Tordesillas i jego skutki
• charakteryzuje organizację wypraw odkrywczych oraz zasady organizacji kolonii
• ocenia, jaki wpływ na odkrycia geograficzne miał rozwój kartografii i nawigacji