Wierzenia starożytnych Greków

ZAGADNIENIA
– bogowie greccy
– świątynie i obrzędy
– wyrocznia
– Akropol
– mitologia grecka
NACOBEZU
2
– poprawnie posługuje się terminami: Olimp, wyrocznia, Akropol, mit, heros
– lokalizuje na mapie Olimp i Delfy
– podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali
– wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich
3
– poprawnie posługuje się terminami: tytani, Pytia
– charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków
– wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw
4
– określa rolę wyroczni w życiu Greków
– opisuje wygląd ateńskiego Akropolu
– wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu
– tłumaczy, na czym polega postawa prometejska
5
– tłumaczy rolę mitów w życiu Greków
– odszukuje w mitach wartości uniwersalne
6
– omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć