Wojna trzynastoletnia

Zagadnienia:
• znaczenie powstania Związku Jaszczurczego i Związku Pruskiego
• przyczyny wybuchu wojny trzynastoletniej
• przebieg działań wojennych w latach 1454–1466
• postanowienia drugiego pokoju toruńskiego
• skutki wojny trzynastoletniej
Wymagania:
2
• określa ramy czasowe wojny trzynastoletniej
• wskazuje podstawową przyczynę wybuchu konfliktu
• poprawnie posługuje się terminem stan szlachecki
• wskazuje na mapie ziemie przyłączone do Polski
w wyniku podpisania drugiego pokoju toruńskiego
3
• zna wydarzenia związane z latami: 1440 r., 1454 r., 1462 r., 1466 r.
• przedstawia dokonania postaci: Jana Bażyńskiego, Piotra Dunina, Kazimierza Jagiellończyka
• wymienia przyczyny i skutki wojny trzynastoletniej
• omawia znaczenie armii zaciężnej w wojnie trzynastoletniej
4
• omawia poszczególne etapy wojny trzynastoletniej
• wskazuje na mapie miejsca najważniejszych bitew wojny trzynastoletniej
• podaje nazwy ziem odzyskanych przez Królestwo Polskie na mocy pokoju toruńskiego z 1466 r.
5
• dlaczego szlachta i mieszczanie mieszkający w Prusach dążyli do przyłączenia ich ziem do Polski
• porównuje działania wielkiej wojny z zakonem prowadzonej przez Władysława Jagiełłę do działań zbrojnych prowadzonych podczas wojny trzynastoletniej
• omawia zmiany, które zaszły w sytuacji międzynarodowej Polski po wojnie trzynastoletniej
• ocenia znaczenie przywilejów nadanych
w czasie wojny trzynastoletniej stanowi szlacheckiemu
6
• ocenia znaczenie wydarzeń wojny trzynastoletniej na tle sytuacji politycznej i społecznej ówczesnej Europy