Wojny perskie

ZAGADNIENIA
– armia grecka
– skutki wojen grecko-perskich
– organizacja armii greckiej
– przyczyny konfliktów grecko-perskich
– przebieg wojen Greków z Persami
– najsłynniejsi dowódcy greccy
NACOBEZU
2
– zna wydarzenie związane z datą VI w. p.n.e.
– poprawnie posługuje się terminami: hoplita, falanga, Persja, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje
– lokalizuje na mapie Persję i Grecję
– wymienia główne przyczyny wojen grecko-perskich
– wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew
3
– zna wydarzenia związane z datami: 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.
– wymienia dokonania i wyjaśnia znaczenie postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa
– analizuje przyczyny wojen grecko-perskich
– poprawnie posługuje się terminami: hoplon, Nieśmiertelni, triera
– opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków
4
– omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity
– opisuje wygląd triery
– przedstawia przebieg konfliktu grecko-perskiego
– wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”
– podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego
5
– omawia dokonania greckich dowódców
– wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego
– ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami
– tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków
6
– określa wpływ wojen grecko-perskich na późniejsze dzieje starożytnej Grecji
Ponadto:
– samodzielnie formułuje opinie i wnioski
– rozwiązuje problemy w twórczy sposób
– wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć