Wyprawy krzyżowe


ZAGADNIENIA
– przyczyny, przebieg i skutki wypraw krzyżowych
– powstanie zakonów rycerskich
– krucjaty na terenie Europy
– udział książąt piastowskich w krucjatach
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

• poprawnie posługuje się terminami: krucjata, krzyżowcy, Lewant, zakony rycerskie
• prawidłowo sytuuje na osi czasu okres wypraw krzyżowych
• lokalizuje na mapie Palestynę
• wymienia wydarzenia związane z latami: 1095 r., 1096 r. ,1291 r.
• wymienia zakony rycerskie założone podczas krucjat: joannitów, templariuszy i Krzyżaków
• wskazuje co najmniej jedną przyczynę oraz jeden skutek wypraw krzyżowych
• przedstawia w porządku chronologicznym najważniejsze wydarzenia związane z wyprawami krzyżowymi
• omawia przyczyny wypraw krzyżowych i wskazuje ich skutki
• wskazuje na mapie Królestwo Jerozolimskie
• wyjaśnia specyficzny charakter czwartej krucjaty oraz wymienia skutki zdobycia Bizancjum przez krzyżowców
• przedstawia zasady funkcjonowania zakonów rycerskich
• porównuje uzbrojenie i sposób walki rycerzy europejskich z wyposażeniem oraz taktyką walki saracenów
• omawia pozytywne i negatywne skutki wypraw krzyżowych dla Europy i Azji Mniejszej
• wskazuje udział książąt piastowskich w wyprawach

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – WORD

LINKI