Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian


1. Powstanie styczniowe
– działalność Czerwonych i Białych
– przyczyny wybuchu powstania styczniowego
– wybuch i przebieg powstania
– działalność Tymczasowego Rządu Narodowego
– na mapie zasięg powstania styczniowego
– upadek powstania
Daty:
22 stycznia 1863 r.
2 marca 1864 r. dekret o uwłaszczeniu chłopów
upadek powstania styczniowego – grudzień 1864 r.
Terminy:
odwilż posewastopolska, branka, Czerwoni, Biali, partie powstańcze, uwłaszczenie
Dokonania postaci:
Aleksander Wielopolski, Romuald Traugutt
2. Polacy po powstaniu styczniowym
– Królestwo Polskie po powstaniu styczniowym (skutki powstania styczniowego)
– polityka władz pruskich
– autonomia galicyjska
– Polacy wobec polityki zaborców
– rozwój gospodarczy ziem polskich w drugiej połowie XIX w.
– opisuje metody rusyfikacji oraz germanizacji
– porównaj rozwój gospodarczy w trzech zaborach
– wyjaśnia przyczyny zacofania gospodarczego w zaborze austriackim
Terminy:
rusyfikacja, Kraj Przywiślański, germanizacja, kulturkampf, rugi pruskie, stańczycy, trójlojalizm
Dokonania postaci:
Michał Drzymała, Hipolit Cegielski
3. Partie polityczne na ziemiach polskich
– wymienia partie ruchu socjalistycznego, narodowej demokracji, ruchu ludowego
– ruch socjalistyczny na ziemiach polskich
– narodowa demokracja
– rozwój ruchu ludowego
– rewolucja 1905-1907 na ziemiach polskich i jej skutki
Daty:
– podaje rok rewolucji w Rosji i na ziemiach polskich – 1905 r.
Dokonania postaci:
Józef Piłsudski, Roman Dmowski
4. Kultura polska bez państwa polskiego
– polski pozytywizm
– kultura Młodej Polski
– porównuje warunki rozwoju kultury narodowej Polaków w trzech zaborach
– charakteryzuje rozwój pozytywizmu na ziemiach polskich
– wymienia polskich przedstawicieli pozytywizmu i podaje przykłady ich twórczości
Terminy:
pozytywizm, Młoda Polska, modernizm
Dokonania postaci:
– przedstawia dokonania Henryka Sienkiewicza
– podaje datę przyznania literackiej Nagrody Nobla dla Henryka Sienkiewicza – 1905 r.