Powtórzenie wiadomości – zagadnienia na sprawdzian

1. Przyczyny wybuchu I wojny światowej
– główne przyczyny narastania konfliktów pomiędzy mocarstwami europejskimi na przełomie XIX i XX w.
– mocarstwa zlokalizuj na mapie
Terminy:
wyścig zbrojeń
kocioł bałkański
trójprzymierze
trójporozumienie
państwa centralne
entente cordiale
ententa
2. Wielka wojna
– znaczenie użycia nowych środków technicznych w walkach w czasie wielkiej wojny (gaz, łodzie podwodne, czołgi-tanki, samoloty, broń maszynowa…)
Terminy:
blitzkrieg
nieograniczona wojna podwodna (na czym polegała)
wojna pozycyjna (na czym polegała)
Daty wydarzeń:
28 czerwca 1914 r. — zamach w Sarajewie
1914-1918 Wielka Wojna (I wojna światowa)
1916 r. – bitwa pod Verdun
11 listopada 1918 r. – kapitulacja Niemiec
3. Zakończenie I wojny światowej
– kapitulacja Niemiec
– koniec walk i podpisanie traktatu wersalskiego (1919)
– skutki I wojny światowej
– postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec
5. Rewolucje w Rosji
– rewolucja lutowa
– okres dwuwładzy w Rosji
– stronnictwa polityczne w Rosji
– rola Niemiec we wzmocnieniu ugrupowania bolszewików w Rosji
– przewrót bolszewicki (rewolucja październikowa)
– losy rodziny carskiej po przewrocie bolszewickim
– wojna domowa w Rosji
– skutki rewolucji
Postaci:
Mikołaj II
Włodzimierz Lenin
Aleksander Kiereński
Lew Trocki
Terminy:
bolszewicy
Armia Czerwona
Biali
Daty wydarzeń:
– daty rewolucji
– abdykacja Mikołaja II
6. Polacy w walce o niepodległość
• polskie orientacje polityczne
• organizacje niepodległościowe
• Legiony Polskie
• formacje polskie u boku Rosji
• działalność Polskiej Organizacji Wojskowej
• wojsko polskie we Francji
– charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy utworzenia armii polskiej
Daty wydarzeń:
Terminy:
orientacja prorosyjska
orientacja proaustriacka
Kompania Kadrowa
Legiony Polskie
kryzys przysięgowy
Postaci:
Józef Piłsudski
Roman Dmowski
Józef Haller
Ignacy Jan Paderewski
7. Sprawa polska w czasie I wojny światowej
• państwa zaborcze a sprawa polska (stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej)
• Akt 5 listopada (manifest dwóch cesarzy – 5 listopada 1916 r.)
• sprawa polska w polityce ententy (8 stycznia 1918 r. – orędzie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona)
• Polacy na konferencji paryskiej (postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej)
– Rada Regencyjna
Mapa (zaznaczyć członków):
– trójporozumienia
– trójprzymierza
– Państwa Centralne
– Ententy
Chronologia
– ułożyć w kolejności chronologicznej bitwy, traktaty, inne ważne wydarzenia I WŚ (oś czasu)
Analiza tekstu źródłowego
– wszystkie teksty źródłowe z podręcznika należy przeczytać i przemyśleć