Powtórzenie wiadomości. Zagadnienia na sprawdzian. Kl. 6 SP R. III

Zagadnienia na sprawdzian – POBIERZ

Uczeń:
1. Zna daty oraz potrafi wydarzenia ułożyć chronologicznie:
Bitwa Warszawska
wybuch I wojny światowej
początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
III powstanie śląskie
rewolucja w Rosji
odzyskanie niepodległości przez Polskę
zamach majowy
podpisanie traktatu wersalskiego
2. Wyjaśnia pojęcia
Parlament
Opozycja
Analfabetyzm
Plebiscyt
Ziemiaństwo
Partia
3. Zna postaci ich działalność, pełnione funkcje oraz dokonania
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Hanka Ordonówna, Gabriel Narutowicz, Janusz Kusociński , Maria Dąbrowska, Eugeniusz Kwiatkowski, Władysław Reymont
4. Zna przyczyny i skutki
– zamachu majowego
– wojny polsko – bolszewickiej
5. Potrafi na mapie II Rzeczypospolitej wskazać
• nazwę miasta, którego w 1918 roku bronili uczniowie i studenci zwani Orlętami.
• nazwę miasta, które w okresie międzywojennym pozostawało pod kontrolą Ligi Narodów
• zamalować obszar objęty powstaniem wielkopolskim.
• zlokalizować na mapie nazwy państw graniczących z II RP.
6. Potrafi opisać osiągnięcia II Rzeczypospolitej w dziedzinie gospodarki
7. Potrafi wymienić mniejszości narodowe zamieszkujące Polskę w okresie międzywojennym.