Zjednoczenie państwa polskiego


ZAGADNIENIA
– skutki rozbicia dzielnicowego
– tendencje integracyjne wśród książąt piastowskich
– próby zjednoczenia podejmowane przez książąt śląskich, Przemysła II oraz Wacława II
– przejęcie władzy przez Władysława Łokietka i jego koronacja
– zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
– początek konfliktu z Krzyżakami – zmagania dyplomatyczne i militarne
WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

• wymienia przynajmniej jedną przyczynę zjednoczenia ziem polskich
• wskazuje na mapie zasięg terytorialny państwa Władysława Łokietka
• prawidłowo określa wiek wydarzeń, które pojmuje jako proces
• poprawnie posługuje się terminami: starosta, grosz praski
• podaje lata wydarzeń: koronacja Przemysła II – (1295), Wacława II (1300), Władysława Łokietka (1320)
• przedstawia przyczyny podejmowania prób zjednoczenia ziem polskich
• wymienia książąt piastowskich dążących do połączenia ziem polskich: Przemysła II, Władysława Łokietka
• omawia znaczenie koronacji Władysława Łokietka w Krakowie dla integracji Polski
• opisuje próby odzyskania przez Władysława Łokietka Pomorza Gdańskiego
• wskazuje i charakteryzuje etapy jednoczenia ziem polskich na przełomie XIII i XIV w.
• wymienia tereny wchodzące w skład państwa polskiego za panowania Przemysła II, Wacława II i Władysława Łokietka
• omawia konflikty państwa polskiego z Krzyżakami i Czechami
• prezentuje dokonania Władysława Łokietka w procesie jednoczenia ziem polskich
• przedstawia okoliczności i przebieg bitwy pod Płowcami w 1333 r.
• omawia zmiany gospodarcze i administracyjne za panowania Wacława II
• opisuje przyczyny i przebieg buntu możnowładców pod wodzą wójta Alberta
• określa rolę Polski na arenie międzynarodowej
• wyjaśnia znaczenie sojuszy zawartych przez Polskę z Danią i Węgrami

NOTATKA

Kliknij i pobierz notatkę z lekcji – WORD

LINKI